طراحی جامعه مجازی پرسپولیس

perspolis

 

موضوع سایت : جامعه مجازی هوادارن پرسپولیس

آدرس سایت  : www.perspolis.in

زبان سایت : فارسی

اقدامات صورت گرفته : ثبت دامنه ، ثبت هاست، طراحی سایت

نوع : جامعه مجازی